Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Privacy policy

Privacyverklaring Kunstenlab

Kunstenlab respecteert jouw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Kunstenlab houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Concreet:

Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

We beperken de verwerking van de persoonsgegevens tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om tot een goede transactie te komen;

We vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

We hebben een aantal passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Kunstenlab is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kunstenlab
Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen
privacy@arenberg.be

Waarom verwerken wij persoongegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan onze voorstellingen (uitvoering transactie)

Om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang)

Het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 • De direct marketing-settings en de inschrijving op onze nieuwsbrief kan je uiteraard ook steeds zelf beheren in je klantenprofiel.
 • Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware,...)
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien jij ons hier toestemming voor geeft. Dit gebeurt onder meer bij coproducties, zoals Live Comedy of Greenhouse Talent, of voor tickets die wij voor derden verkopen, zoals huurvoorstellingen als het Echt Antwerps Teater.

Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kunstenlab bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na de laatst gekochte voorstelling bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens Kunstenlab van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Foto- en video-opnames

Kunstenlab maakt foto- en video-opnames voor, tijdens en/of na voorstellingen. Dit is voor eigen gebruik op onze online media, zoals Facebook, Instagram en de website.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Corona

De coronamaatregelen genomen door de overheid verplichten ons alle namen van het gezelschap op te vragen bij aankoop van tickets. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor contact tracing in geval van een coronabesmetting. We houden de gegevens bij tot dertig dagen na het concert. Nadien worden de gegevens definitief verwijderd.

Wijziging privacyverklaring

Kunstenlab kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.